Oslo Cancer Cluster Innovation Park: A powerhouse for the development of cancer treatments

Innovation Park and the surrounding buildings

This article was originally published in Norwegian on Altomdinhelse.no by Mediaplanet, and was written by Jónas Einarsson, CEO of Radforsk and initiator of Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Incubator and Oslo Cancer Cluster Innovation Park. 

We wish to expand Oslo Cancer Cluster Innovation Park with close to 50 000 square metres the next five to seven years. The goal is to develop even better cancer treatments to improve the lives of cancer patients, in close collaboration with the ecosystem around the park.

On 24 August 2015, the Norwegian Prime Minister Erna Solberg opened Oslo Cancer Cluster Innovation Park. In her speech, she said: “Oslo Cancer Cluster Innovation Park will fulfil an important role in the development of the cancer treatments of the future.”

That moment was the starting point for a unique collaboration between cancer researchers, clinicians, teachers, students, business developers and numerous other professions that are needed to develop tomorrow’s cancer treatments.

All of us that work here share a common vision: Oslo Cancer Cluster Innovation Park and the environment around the Norwegian Radium Hospital and the Institute for Cancer Research (Oslo University Hospital) should be an international powerhouse for the development of cancer treatments.

The beginning of a success story

Five years after the opening, we are still fulfilling that vision every day. I would even go so far as to say that we have contributed to a success story:

 • Oslo Cancer Cluster Incubator houses nine start-up companies today, and we are working closely with seven other companies that are located other places due to limited space.
 • The 24 private and public tenants of Oslo Cancer Cluster Innovation Park want more space, since their operations are ever growing.
 • Ullern Upper Secondary School is one of the most sought-after schools in Oslo and the number of students is ever increasing. The students are offered the opportunity to participate in the school collaboration with Oslo Cancer Cluster, to educate the researchers and entrepreneurs of tomorrow. In the autumn of 2019, the researcher programme was initiated at Ullern, which is a unique opportunity for students in Oslo to specialise in biomedical subjects.

Many developments planned

Everything mentioned above is only what is happening inside the Innovation Park. In the nearby area, there are many unique developments that will change the treatment of cancer patients in coming years:

 • In 2023, the new clinic building of the Norwegian Radium Hospital and its specialised proton centre will open.
 • The Institute for Cancer Research is being developed further under the proficient management of Professor Kjetil Taskén. The talented researchers at the Institute are delivering internationally renowned research every day.
 • Oslo University Hospital is the only hospital in Scandinavia accredited as a “Comprehensive Cancer Center”. The accreditation demands constant development of research, infrastructure and treatments.

Still a way to go

Things are still far from perfect. Almost everyday in the news, there are discussions about whether Norwegian cancer patients are offered the best cancer treatments. I believe we still have a way to go. In order to give better cancer treatments, we must heavily invest in the development of:

 • Molecular diagnostics
 • Cell and gene therapy
 • Precision medicine
 • The treatment of antibiotic resistance

Because of the success we have had so far with the Oslo Cancer Cluster Innovation Park and the need to strengthen cancer care further, we wish to expand the Oslo Cancer Cluster Innovation Park during the next five to seven years with close to 50 000 square metres. The first expansion will total 7 000 square metres. The planning scheme begins this year and the building itself will be located between the Innovation Park and the Institute for Cancer Research.

Enormous ambitions

The expansion of the Innovation Park is an important supplement to the plans on developing Oslo into Oslo Science City. We are also a living example of how public-private partnerships is the way to go in order to build a sustainable health industry, like the White Paper on the Health Industry has stated.

Norwegian cancer research is world class. The 15 companies in the Radforsk portfolio has spun out of this research. We have enormous ambitions to contribute even more to the development of the cancer treatments of tomorrow – to improve the lives of cancer patients all over the world.

As Prime Minister Erna Solberg said in her speech on 24 August 2015: “Smart minds and new ideas, students and professors, Norwegians and foreigners, founders and employees. Together for a common goal: to improve the treatment of the approximately 30 000 Norwegians that are diagnosed with cancer every year.”

That statement is still true today.

 


Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark:
Kraftsenter for utvikling av kreftbehandling

Vi ønsker å utvide Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark med nærmere 50.000 km² de neste fem til syv årene. Målet er å utvikle enda bedre kreftbehandling til det beste for kreftpasienter, i tett samarbeid med økosystemet rundt parken.

Av Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk og initiativtaker til Oslo Cancer Cluster, Oslo Cancer Cluster Inkubator og Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.

Den 24. august 2015 åpnet Statsminister Erna Solberg Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. I sin tale sa hun: «Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil fylle en viktig rolle i utforming av fremtidens kreftbehandling.»

Og med det gikk startskuddet gikk for et unikt samarbeid mellom kreftforskere, klinikere, lærere, elever, forretningsutviklere og en rekke andre profesjoner som trengs for å utvikle morgendagens kreftbehandling.

Felles for alle oss som jobber her, er at vi har én visjon: Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og miljøet rundt med Radiumhospitalet og Institutt for Kreftforskning, skal være et internasjonalt kraftsenter for utvikling av kreftbehandling.

Fem år etter åpningen så lever vi ut denne visjonen hver dag. Jeg vil tørre å påstå at det vi har bidratt til er en suksess:

 • Oslo Cancer Cluster Incubator huser i dag ni oppstartsbedrifter, og vi jobber tett med syv andre som sitter andre steder og som det ikke er plass til
 • Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark sine 24 private og offentlige leietakere ønsker mer plass da de stadig utvider sin virksomhet
 • Ullern videregående skole er en av de best søkte skolene i Oslo, og øker stadig elevtallet. Elevene på skolen får tilbud om å delta i det skolefaglige samarbeidet med Oslo Cancer Cluster, for å utdanne morgendagens forskere og entreprenører. Høsten 2019 startet Forskerlinja, et unikt tilbud til skoleelever i Oslo om fordypning i biomedisinske fag

Dette er bare inne i Innovasjonsparken. I området rundt oss skjer det unike ting som endrer måten pasienter med kreft blir behandlet på om få år:

 • I 2023 åpner det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet med et spesialisert protonsenter
 • Institutt for Kreftforskning blir stadig videreutviklet under kyndig ledelse av professor Kjetil Taskén. De dyktige forskerne ved instituttet leverer daglig internasjonalt, anerkjent forskning
 • Oslo universitetssykehus er som eneste sykehus i Skandinavia akkreditert som et «Komplett kreftsenter», «Comprehensive Cancer Center». Akkrediteringen krever konstant utvikling av forskning, infrastruktur og behandling

Likevel er ikke tingenes tilstand rosenrød. I media kan vi nesten daglig lese diskusjoner om hvorvidt kreftbehandlingen pasienter i Norge tilbys er den beste. Min påstand er at vi har mye å gå på. For å gi bedre kreftbehandling må vi satse tungt på å utvikle:

 • Molekylær diagnostikk
 • Celle- og genterapi
 • Presisjonsmedisin
 • Behandling av antibiotikaresistens

På bakgrunn av den suksessen vi har hatt med Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark så langt, og behovet for å styrke kreftomsorgen ytterligere, ønsker vi de neste fem til syv årene å utvide Oslo Innovasjonsparken med nær 50.000 km². Den første utvidelsen vil være på 7000 km². Prosjekteringen starter i år, og selve bygget vil ligge mellom Innovasjonsparken og Institutt for Kreftforskning.

Utvidelsen av Innovasjonsparken er et viktig tilskudd til planene om å utvikle Oslo som en kunnskapshovedstad, Oslo Science City. Vi er i tillegg et levende eksempel på at privat-offentlig samarbeid er veien å gå for å bygge en bærekraftig helsenæring, slik Stortingsmeldingen om helsenæring slår fast.

Norsk kreftforskning er i verdensklasse. Våre 15 bedrifter i Radforsk-porteføljen er spunnet ut av denne forskningen. Vi har enorme ambisjoner om at vi kan bidra enda mer til utviklingen av morgendagens kreftbehandling – til det beste for kreftpasienter over hele verden.

Som Statsminister Erna Solberg sa i sin tale den 24. august 2015: «Kloke hoder og nye ideer, studenter og professorer, nordmenn og utlendinger, gründere og ansatte. Samlet med ett felles mål: å bedre behandlingen til de om lag 30.000 nordmenn som blir diagnostisert med kreft hvert år.»

Det er like sant i dag.

Cancer Crosslinks 2020 gathered a distinguished group of national and international speakers, and received a record number of meeting delegates.

Cancer Crosslinks 2020

The speakers, chairpersons, introducers and organizers of Cancer Crosslinks 2020Oslo Cancer Cluster

Engaging presentations by leading international and Norwegian oncology experts at the 12th Cancer Crosslinks “Progress in Cancer Care – A tsunami of promises or Game Changing Strategies?”.

Oslo Cancer Cluster’s annual meeting gathered more than 350 delegates from all over Norway at the Oslo Cancer Cluster Innovation Park, and more than 50 participants followed the live stream. The record high participation shows the large interest in translational cancer research and the importance of the programme for the Norwegian oncology community.

Cancer Crosslinks has become one of the largest national meeting places for oncologists, haematologists, translational researchers, regulatory experts and industry representatives. The meeting offers a full day educational program.

The aim of the conference is to stimulate broader interactions between researchers and clinicians, to encourage translational and clinical research, and to inspire collaborations. Novel partnerships between industry, academia and authorities are essential to deliver new treatments and diagnostics to Norwegian cancer patients.

“At the start of 2020, cancer patients have more treatment options than ever before. Immuno-oncology is firmly established as the fourth pillar of cancer treatment and the tremendous progress in the field is reflected in increased survival rates,” said Jutta Heix, Head of International Affairs, Oslo Cancer Cluster. “However, many patients do not benefit from novel treatments and we still have significant gaps in our understanding of the complex biological mechanisms. Deciphering this complexity is a task for the decade to come. The Cancer Crosslinks 2020 speakers are shedding light on emerging concepts and key challenges and discuss how they are addressing them to advance cancer care.”

The audience at Cancer Crosslinks 2020.

The audience at Cancer Crosslinks 2020. Photo: Cameo Productions UB/Oslo Cancer Cluster

An inspiring programme

Referring to a record number of new oncology drug approvals in recent years and an enormous global pipeline of drugs in late-stage development, this year’s programme addressed the question “Progress in Cancer Care – A Tsunami of Promises or Game-Changing Strategies?”. Distinguished international experts from leading centres in the US and Europe presented emerging concepts, recent progress and key questions to be addressed for both solid and haematological cancers.

Cancer researchers and clinicians from all of Norway enjoyed excellent presentations and engaging discussions with speakers and colleagues.

“Cancer Crosslinks 2020 gave me an opportunity to listen to talks by international top scientists, and discuss some of the latest developments in translational cancer research with meeting participants from academia and industry in a relaxed and inspiring setting,” said Johanna Olweus, Head of Department of Cancer Immunology at the Institute for Cancer Research.

“Cancer Crosslinks is always a meeting that makes me proud of being part of Oslo Cancer Cluster. It is inspiring to see Norwegian and international participants come together to discuss recent progress in cancer research and how to develop cancer treatments for the patients,” said Øyvind Kongstun Arnesen, Chairman of the Board, Oslo Cancer Cluster.

The day programme was complemented with an evening reception in the city center where speakers and delegates continued their lively discussions and listened to an inspiring talk by Ole Petter Ottersen, President of Karolinska Institute, at Hotel Continental in Oslo.

Cancer Crosslinks was established by Oslo Cancer Cluster in 2009 in collaboration with the pharmaceutical company Bristol-Myers Squibb.

“Cancer Crosslinks 2020 has been a fantastic conference, where the presenters have given an excellent description of current and near future achievements within cancer research and the importance of understanding the underlying biology of cancer to rationally give patients the correct cancer therapy. In particular within immunotherapy, there is a need to understand the dynamic complexity of tumor immunology and how to apply the best and tailored immuno-oncology based treatment strategy for cancer patients,” said Ali Areffard, Disease Area Specialist Immuno-Oncology, Bristol-Myers Squibb.

This year, the pharmaceutical company Sanofi Genzyme Norway was a proud co-sponsor of the meeting.

“It was great to be able to provide a platform for interaction between the Norwegian scientific cancer environment and top international research capacities. Therefore, it was with huge enthusiasm Sanofi Genzyme co-sponsored this important conference. New treatment options in oncology are developing fast, where new treatment modalities provide clinicians with additional and superior options. New treatments specifically targeting the malignant cells, as well as activating the host immune response towards the cancer, provides tools to significantly improve current cancer treatments. This year’s Cancer Crosslinks conference gave an excellent insight into this,” said Knut Steffensen, Medical Advisor Hematology Nordic & Baltics, Sanofi Genzyme.

Interview with Prof. Jason Luke

View the interview with Prof. Jason Luke, by HealthTalk, in the video below:

Interview with Prof. Michel Sadelain

View the interview with Prof. Michel Sadelain, by HealthTalk, in the video below:

The speakers at Cancer Crosslinks 2020

Jason J. Luke, Director of the Cancer Immunotherapeutics Center, Associate Professor of Medicine, University of Pittsburgh Medical Center and Hillman Cancer Center

Jason J. Luke, MD, FACP, Director of the Cancer Immunotherapeutics Center, Associate Professor of Medicine, University of Pittsburgh Medical Center and Hillman Cancer Center, USA. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Stefani Spranger, Howard S. and Linda B. Stern Career Development Assistant Professor, Koch Institute for Integrative Cancer Research at MIT, Cambridge

Stefani Spranger, Howard S. and Linda B. Stern Career Development Assistant Professor, Koch Institute for Integrative Cancer Research at MIT, Cambridge, USA. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Harriet Wikman, Professor, Group Leader, Center for Experimental Medicine, Institute of Tumor Biology, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf

Harriet Wikman, Professor, Group Leader, Center for Experimental Medicine, Institute of Tumor Biology, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Germany. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Vessela Kristensen, Professor, Department of Cancer Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital

Vessela Kristensen, Head of Research and Development and Director of Research at the Dept. of Medical Genetics, Oslo University Hospital, Norway. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Peter A. Fasching, Professor of Translational Gynecology and Obstetrics, University Hospital and Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN

Peter A. Fasching, Professor of Translational Gynecology and Obstetrics, University Hospital and Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN, Germany. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Karl Johan Malmberg, Professor, Group Leader Dept. of Cancer Immunology and Director STRAT-CELL, Oslo University Hospital, Norway.

Karl Johan Malmberg, Professor, Group Leader Dept. of Cancer Immunology and Director STRAT-CELL, Oslo University Hospital, Norway. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Michel Sadelain, Director, Center for Cell Engineering, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Michel Sadelain, MD, PhD, Professor, Director, Center for Cell Engineering, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Bjørn Tore Gjertsen, Consultant Hematology, Haukeland University Hospital, Norway.

Bjørn Tore Gjertsen, Professor of Hematology, Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Dept. of Clinical Science, University of Bergen, Norway. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

Hermann Einsele, Professor, Chair, Dept. of Internal Medicine II, Head of the Clinical and Translational Research Program on Multiple Myeloma, Wuerzburg University Hospital

Hermann Einsele, Professor, Chair, Dept. of Internal Medicine II, Head of the Clinical and Translational Research Program on Multiple Myeloma, University Hospital Wuerzburg, Germany. Photo: Cameo UB Productions/Oslo Cancer Cluster

 

Sign up to our monthly newsletter

1 650 people attended EHiN 2019 to discuss e-health in Norway. Photo credit: Ard Jongsma / Still Words Photography

EHiN 2019 – highlights

Photo of the audience at the opening of EHiN 2019.

Did you miss EHiN this year? Or simply want to catch up on the highlights relating to cancer research? Read our short summary below.

EHiN, short for e-health in Norway, is Norway’s national conference on e-health. It is a meeting place where decision-makers, the business community and the health sector gather to talk, share knowledge, learn from each other and collaborate.

This year, Oslo Cancer Cluster became a co-owner of EHiN (together with ICT Norway and Macsimum), because we believe new technologies and digital solutions are essential in the development of novel cancer treatments. This will only be possible if public and private organizations find new models of collaboration and EHiN is a great platform to create those future partnerships.

Read this interview to find out more about how new technologies can improve cancer research

 

Photo from the panel discussion on health data at EHiN 2019.

A conversation on health data during day 1 of EHiN 2019. Photo credit: Ard Jongsma / Still Water Photography

Capturing the value of health data

An engaging dialogue on the value of health data took place at the end of the first day.

Health data will revolutionize how we understand and how we treat diseases, such as cancer. Better diagnosis and monitoring will change how we design our healthcare systems. A central question is how we capture the value of this revolution. Some fear multinationals like Google and Facebook will exploit our unique health data for profit. Others fear that Norwegians will value and protect their health data too well, resulting in innovation happening elsewhere. Is there a golden mean between giving full access to health data and charging the highest price?

Ketil Widerberg, General Manager at Oslo Cancer Cluster, led the conversation with a panel of four. Joanne Hackett, Chief Commercial Officer at Genomics England, brought an international perspective and experiences of how they have collected 100 000 genomes from patients with rare diseases. Sigrid Bratlie, award-winning cancer researcher, shared her knowledge of new cancer treatments and the opportunities they present in conjunction with health data. Heidi Beate Bentzen, Doctoral Research Fellow at University of Oslo, represented some of the legal considerations when dealing with health data. Rajji Mehdwan, General Manager at Roche, contributed with the pharma industry perspective.

 

Photo of the expo area during EHiN 2019.

The crowded crowded expo area during EHiN 2019. Photo credit: Ard Jongsma / Still Water Photography

Networking in the expo area

The expo area is the heart and soul of EHiN. This is where public and private organizations can meet under informal circumstances and create new partnerships. These collaborations are what lead to knowledge sharing and that digital solutions can be implemented in the health sector.

This year, a pharma company was present in the expo area for the very first time, our member Roche. Roche are investing more in genetic testing and personalized medicines than ever before. But why are genetic tests important for cancer treatments? Cancer is more than a disease, it is about the composition of DNA, RNA and proteins – and how these relate to one another. Every cancer tumor is therefore unique, but by finding out more about the genetic sequence, one can develop personalized treatments that target the tumor effectively.

In the expo area, a variety of start-ups, IT companies, health clusters, public organisations and academic institutions were also present. For two days, the area was buzzing with interactions, meetings and talks.

We hope you carry on the conversations and that we see all of you again next year!

 

Jónas Einarsson, CEO of Radforsk, and Elisabeth Kirkeng Andersen, Communications Manager at Radforsk, invite guests on the podcast Radium to discuss recent developments in the Norwegian oncology field.

100 episodes of cancer research & development

Jonas Einarsson and Elisabeth Kirkeng Andersen, from RADFORSK, are the two people behind the podcast Radium.

From a relatively modest podcast to packed live shows at Arendalsuka, Radium has in three years grown into a leading cancer podcast in Norway.

Radium is a weekly podcast about Norwegian cutting-edge cancer research and development, produced by the evergreen investment fund Radforsk. Radforsk has 15 companies in its portfolio, of which five are on the stock market and 10 are also members of Oslo Cancer Cluster. Elisabeth Kirkeng Andersen, Communications Manager, and Jónas Einarsson, CEO of Radforsk, bring guests on the show to discuss recent development in the oncology field and news from the portfolio companies.

“Three years ago, Elisabeth came to me and said ‘Now, we are going to do something new – we will make a podcast’. I replied ‘That’s great! But what is a podcast?’” Einarsson said.

Andersen then took the first steps and employed students from the media program at Ullern Upper Secondary School to help with sound production.

 

Interested investors

Andersen and Einarsson quickly noticed there is great interest in the podcast, especially from investors and shareholders. They want to stay updated about Norwegian cancer research, a relatively new but growing sector. They often send in questions, which Andersen and Einarsson ask the guests in the studio.

“We try to simplify things. It is easier to hear it explained by someone from a company, than to read a difficult press release,” Andersen said.

“I think the best episodes are when we get a good dialogue with the CEOs of the companies, especially when things get a little heated. I try to lure them out on the thin ice to make them tell us more,” Einarsson said.

The popular podcast format has exploded in recent years, giving people access to accessible conversations that they can listen to whenever they want.

“There is no strict direction. We say that we are just going to have a conversation and then we talk for an hour or more,“ Einarsson said. “We have a down-to-earth style, but Elisabeth will pull us back if the guests or I dive too deep into details.”

 

Affecting health policies

Radium has also had several events with live streaming. At Arendalsuka this year, the premises were fully packed with eager listeners at both of their live shows.

“At Arendal, we try to have podcasts with others in the cancer field and aim to be more political. We think it has worked very well, because we can reach out to even more people when we stream the event,” Elisabeth said.

“I think the podcast will interest people working in the health industry and health politics too,” Einarsson said. “For example, the health minister was a guest for an entire hour, talking about current challenges.”

 

Best of Norwegian research

Radium regularly invites famous names from the Norwegian research community too. Steinar Aamdal, a prominent researcher in cancer immunotherapies has been a guest. Another cancer expert, Håvard Danielsen, who works on the DoMore project at Oslo University Hospital, has also talked on the podcast.

Øyvind Bruland and Roy Larsen, the serial entrepreneurs who started Algeta, Nordic Nanovector and OncoInvent, also visited the show.

Soon, Radium will host Kristian Berg, the researcher behind PCI Biotech’s technology: photochemical internalisation technology.

“I believe people think it is very interesting to, through the podcast, meet the people who actually have researched and developed the treatments,” Einarsson said.

 

For the patients

Einarsson and Andersen have also noticed that cancer patients or their family members listen to the podcast to hear about what is happening in the field.

“It is important to communicate that we do this for the patients. An important driving force is that we wish to contribute to developing better treatments for patients,” said Andersen.

“Every time the survival rate increases, it means one patient gets to live longer – and perhaps that is because of a treatment we have helped to develop,” said Einarsson. “To be a part of the journey with immunotherapy over the last 20 years, for an old doctor like me, is absolutely fantastic.”

 

Listen and download Radium:

 

Send in your ideas for guests and topics directly to Radium.

 

Episode 100 was recorded at Kulturhuset in Oslo, with several interesting guests, a friendly atmosphere and, delicious food and beverages. Stay tuned for upcoming live events via Radforsk’s Facebook page!

 

Sign up to OCC monthly newsletter