Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, kommenterer statsbudsjettet for 2022.

Lite satsing på kreftinnovasjon

Tirsdag 12. oktober ble statsbudsjettet for 2022 presentert. Det inneholder lite for kreftpasienter og innovasjon innen kreftbehandling.

 

– Oslo Cancer Cluster savner en større satsing på innovasjon innen helse generelt og kreft spesielt, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, og legger til:

– I årene som kommer vil kreft bli en enda mer vanlig sykdom som vi må leve med, fordi flere vil overleve kreft med stadig bedre og mer presis kreftbehandling. Dette fordrer mer satsing på innovasjon for å finne gode løsninger for kreftpasienter.

Tilbudet til kreftpasienter

Under overskriften «bedre tilbud til kreftpasienter», nevner den avtroppende regjeringen det den anser som sitt viktigste grep for kreftpasienter: tverrfaglige diagnosesentre i alle regioner, standardiserte pakkeforløp og bedre samarbeid med fastlegene.

­– Det er viktig at vi har pakkeforløp, men samtidig krever ny presisjonsmedisin individualisering som pakkeforløpene ikke tar høyde for, kommenterer Ketil Widerberg.

Andre punkter for kreft i Statsbudsjettet 2022:

  • 20,5 millioner kroner i 2022 for å tilby hjemmetester til kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år.
  • Ytterligere 28,9 millioner kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft, med en samlet bevilgning på 157,1 mill. kroner i 2022. Tilbudet skal gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

Lite konkret om helsenæringen

Oslo Cancer Cluster registrerer at regjeringen i budsjettforslaget skriver at den følger opp Meld. St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester, samtidig som det står lite konkret om kliniske studier og samarbeid med legemiddelindustrien. Oslo Cancer Cluster etterlyser derfor stadig en konkretisering av hvordan Helsenæringsmeldingen skal følges opp, men er optimistisk til en mer konkret satsing på helsenæringen fra den påtroppende regjeringen.

Dette var Oslo Cancer Clusters innspill til Helsenæringsmeldingen i 2019. 

Digitalisering og samarbeid

Regjeringen legger til grunn at digitalisering og teknologi «er en forutsetning for å realisere pasientens helse- og omsorgstjeneste, sikre et sammenhengende tjenestetilbud og for å effektivisere og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten.»  Det er Oslo Cancer Cluster enig i, men det må betydelig større initiativ til fra det offentlige for å få en god nok forutsetning.

I Morgenbladet tidligere i år skrev Ketil Widerberg at «Norske helsedata er i dag så lite attraktive og vanskelige å få tilgang på at antall kliniske studier synker og helsedataprogrammet sliter med å finne en finansieringsmodell. Få globale selskaper tar kampen mot det norske byråkratiet, det er enklere å gå til våre naboland. Finland og Danmark legger aktivt til rette for internasjonal deling og firmaers bruk av helsedata. De har forstått at helsedata vil revolusjonere innovasjon i helse, og dette skjer hverken i nasjonale eller private vakuum, det dreier seg om globalt samarbeid. I England jobber National Health Service aktivt med å dele nasjonale helsedata med globale firmaer. Burde e-helsedirektoratet og helseforetakene i Norge ha samme mål?»

– Vi gjentar denne virkelighetsbeskrivelsen, som en oppfordring til den påtroppende regjeringen om å sette seg høyere mål for å ta plass i den internasjonale konkurransen om helsedata, sier Ketil Widerberg.

Kronikken kan leses i Morgenbladets nettutgave.

Savner satsing på innovasjon

Den avtroppende regjeringen foreslår å sette av 204,2 millioner kroner til å styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. 57,9 millioner kroner foreslås satt av til pasientens legemiddelliste. 10 millioner kroner foreslås for å styrke arbeidet med de nasjonale e-helseløsningene, gjennom investeringer i grunndata- og tillitstjenester, og nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar i 2022.

Oslo Cancer Cluster mener at det er bra at digital samhandling får midler og oppmerksomhet, men at området innovasjon og samarbeid minst er like viktig for pasientenes behandlingstilbud, og at det er uforståelig at dette ikke prioriteres.

– For å legge til rette for å få bedre presisjonsmedisin inn i behandlingstilbudet til norske pasienter, må det satses mer på å gjøre innovasjon og samarbeid mellom offentlige og private aktører til en naturlig del av det norske helsevesenet. Vi er på god vei, men vi er ikke i mål. Derfor er det beklagelig at budsjettforslaget ikke legger mer til rette for offentlig-privat samarbeid innen helse, og at det ikke er noen omfordeling eller ny satsing på innovasjon og næringsutvikling på helseområdet, sier Widerberg.

Oslo Cancer Cluster har i år trukket fram EUs satsing på kreftinnovasjon, med sitt Cancer Mission, som en gylden mulighet til å gi norske pasienter et fortrinn i utvikling og innføring av ny kreftbehandling.

– Vi etterlyser en klarere satsing på kreftinnovasjon i tråd med mulighetene som nå ligger i EUs satsing på kreftforskning i sitt nye Cancer Mission, sier Ketil Widerberg.

Se vårt høringsinnspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der vi forklarer hvorfor nettopp EUs Cancer Mission er en mulighet for Norge.

Ny opsjonsbeskatning

Regjeringen foreslår en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Forslaget til denne ordningen ga Oslo Cancer Cluster høringsinnspill på tidligere i år, der vi tok til orde for en opsjonsordning som også gir mulighet til å videreutvikle den nasjonale helsenæringen, som har veldig lange utviklingsløp sammenliknet med andre næringer (12-15 år). Slike hensyn foreslo vi kunne være å fjerne dagens mange begrensinger på opsjonsskatteordningen helt eller i det minste øke de foreslåtte begrensingene betraktelig, eller gi en særordning for helsenæringen.

Finansdepartementet har ikke tatt hensyn til noen av våre eller andre instansers høringsinnspill på disse punktene og fastholder forslaget i høringsbrevet.

– Oslo Cancer Cluster er fornøyd med at opsjonsskatteordningen tross alt blir bedre, men vi savner forståelse for helsenæringens særstilling med den lange tiden det tar å gjennomføre kliniske studier og utvikle nye legemidler. Det er her vi finner de lengste utviklingsløpene, sier Ketil Widerberg.

Opsjonsskatteordningen foreslås nå å gjelde for inntil 10 år gamle bedrifter med opp til 50 ansatte og 80 millioner kroner i omsetning, mot tidligere 6 år gamle bedrifter med inntil 25 ansatte og 25 millioner i omsetning.

Her er vårt høringsinnspill til ny opsjonsskatteordning.

Siva og modne klynger

Regjeringen har lenge diskutert omstrukturering av virkemiddelapparatet og spesielt Siva – selskapet for industrivekst. Siva tilrettelegger i dag for vekst og utvikling i industri og næringsliv, og drifter inkubatorprogrammet samtidig som de er en av eierne av Oslo Cancer Cluster Incubator.

Regjeringen ønsker å samle støtten som går til klynger, nettverk og økosystemer hos én aktør, og foreslår i statsbudsjettet at Sivas programvirksomhet, herunder katapultordningen og inkubasjonsprogrammet, legges under Innovasjon Norge, og samles med klyngeprogrammene. Sivas eierskap i 77 innovasjonsselskaper foreslås avviklet til fordel for regional næringsutvikling. Endringene foreslås fra 1. juli 2022.

– For oss er det ikke hensiktsmessig med en regionalisering av innovasjonssatsingen, hverken for verdiskaping i helsenæring eller for fremtidens kreftpasienter, sier Ketil Widerberg, som også leder Oslo Cancer Cluster Incubator.

Under posten for innovative næringsmiljøer nevner statsbudsjettet klyngeprogrammet til Innovasjon Norge og en satsing på modne klynger.

– Modne klynger er nevnt i statsbudsjettet som en del av satsingen på innovasjon, og vi ser det som en indiskajon på at modne klynger er viktig for Norge. Vi ser fram til at satsingen på modne klynger blir styrket, sier Widerberg.

 

Mer om statsbudsjettet 2022

 

Hva mener andre om statsbudsjettet?

 

 

Illustration: Brett Jordan/ Unsplash

Our role as Changemaker

Crabble letters saying be the changeBrett Jordan/ Unsplash

Did you know that Oslo Cancer Cluster is a changemaker?

Being a changemaker means that Oslo Cancer Cluster works towards improving the framework conditions for cancer innovations in the Norwegian health industry. We have different ways of playing out this role and addressing specific challenges for the health industry, for instance by giving our input to national policies.

The role of changemaker is part of our strategy for 2020-2022.

We have published the current strategy here.

Input to national policies

So far this year, we have provided input to four national policies: the outlook on Norway’s economy for the next forty years (Perspektivmeldingen), financial options for employees in start-ups and scale-ups, more available health data, and the new plan for research and higher education.

Find out more about our political input and role as a changemaker on this project webpage.

Joining forces

Oslo Cancer Cluster joins forces with other health clusters and organisations when the subject requires a forceful choir. Together with Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, the Life Science Cluster, and Melanor, we provided a collective input on the new platform for the availability of health data to the Ministry of Health and Care Services in July this year.

You can read the collective input here (in Norwegian).

A Norwegian Cancer Mission

Our latest input was to the new long-term plan for research and higher education from the Ministry of Education and Research. We emphasized the important Cancer Mission of the EU Commission, and how a mission for reducing the time it takes to develop a new cancer treatment should be one of the prioritized areas for Norwegian research in the years to come.

You can read the latest political input here (in Norwegian).

During Arendalsuka, Thomas Axelsen talked about the political ambitions and compared them with the realities of using new cancer treatments in hospitals. Photo: Media Service video streaming

The Future of Cancer Treatment

What is the The Future of Cancer Treatment all about?

The seminar series The Future of Cancer Treatment (Fremtidens kreftbehandling in Norwegian) usually has two yearly events, always about new possibilities in cancer treatments, and how Norway can be better equipped to keep up with the rapid developments in precision medicine.

It started as a political meeting in 2015, during a political festival in the southern Norwegian town Arendal. The last seminar was also held in Arendal, 18 August 2021.

You can watch the latest Arendal-event on our YouTube channel: 

A collective effort

The series is a collaboration between Oslo Cancer Cluster, Association of the Pharmaceutical Industry in Norway (LMI), the Norwegian Cancer Society (Kreftforeningen), and the three pharmaceutical companies MSD, AstraZeneca, and Janssen.

Why have the same six partners worked together on the same subject for six years? Part of the answer is the collaboration itself.

The collective effort of hosting these seminars has value to everyone involved. For Oslo Cancer Cluster, facilitating collaborations between members is one of our main functions as a research and industry cluster. In addition, we have a role as a changemaker, in which we aim to improve the framework conditions for cancer innovations in the Norwegian health industry and raising expertise. The Future of Cancer Treatment allows the cluster to act as a changemaker and bring members with common goals together.

At the forefront of cancer care

Behind each seminar, there is of course a great deal of planning. Mattis Dahl Åmotsbakken, Associate Director Policy and Communications at MSD Norway, is one of the permanent members of the planning group, together with the other voices quoted in this article.

“The collaboration between this truly cross-functional team ensures innovative ideas that always are at the forefront of cancer care, constructive exchange and learning for everyone involved, as well as a solid output that both attracts and generates interest among a broad variety of stakeholders,” said Åmotsbakken.

He added that a mature cluster is a well-fitted frame for these kinds of collaborations.

“The fact that Oslo Cancer Cluster is a well-established and experienced cluster ensures efficiency, continuous and profound insights into healthcare policies and a solid perception among stakeholders that output from Oslo Cancer Cluster’s collaborative activities is of high quality and solution minded. The cluster’s accumulated experience and position in the cancer care domain coupled with the continuous generation of innovative ideas make the cluster a unique arena for collaboration and development of actionable solutions to further ameliorate the Norwegian health care system,” said Åmotsbakken.

The common interest

Hege Edvardsen, Senior Advisor at LMI, underlines the variety of audiences the seminars are designed to reach.

“This meeting series is arranged by partners deeply invested in bringing the future of cancer therapies to Norwegian patients, specifically through clinical studies, but also in general. The collaboration ensures that we are looking at this issue from all perspectives, since the meetings are targeted to researchers, clinicians, politicians and government bodies, and also to patients and their next of kin,” said Edvardsen, and added:

“The partnership behind this meeting series is in itself an example of how private-public partnerships can help us challenge each other, build culture and collaboration and together press forward a topic of common interest.”

Astra Zeneca is the second industry partner in the series, and Line Walen, Head of Governmental Affairs at AstraZeneca Norway, has been part of the meeting series planning group for a couple of years.

“The group has a common interest in making effective treatments available for patients and to put focus on obstacles, and suggestions for solutions. It is great to come together among patient organisations, clusters and companies to work towards a common goal on important topics. We hope this seminar series will continue in the years to come, and that this will be a good contribution to the debate on how to make new and effective treatments accessible for the patients who need them,” said Line Walen.

Cancer on the political agenda

The third and final pharmaceutical company involved in the series is Janssen Norway. Marthe Brovold Løberg, Communication and Public Affairs Manager at Janssen, has been part of the planning group since the start in 2015. She said:

“Janssen is very proud to be a collaboration partner in this well-established political meeting series that has highlighted important issues since 2015. We all have a common goal; to secure the best possible cancer treatment, now and in the future, and our focus is to enable fast and equal access to innovative treatment in Norway. Janssen wishes to be a part of the solution for cancer patients. To achieve this, collaboration is key,” said Marthe Brovold Løberg.

Thomas Axelsen, head of the political department at The Norwegian Cancer Society, also part of the planning group, added that cross sectoral collaboration is important for a patient organisation.

“This meeting series has been a great arena for the Norwegian Cancer Society to find common ground and raise important issues together with other actors in a field that is of enormous importance to cancer patients. Even though we sometimes have different perspectives and incentives, most of the time we share a common end goal – and finding together across sectors is both important and necessary for us to succeed at creating better cancer care,” said Thomas Axelsen, and added:

“The most important thing we want to achieve is putting cancer on the political agenda and creating a meeting place where different sectors can come together and offer solutions to existing problems. We want the politicians who attend our meetings to leave with more knowledge, and new input that can lead to needed political action. To some extent I think we have succeeded at this so far.”

Why Arendal

Arendalsuka, the political festival in the southern Norwegian town Arendal, taking place in August, has become an important arena for those who want to improve aspects of Norwegian society and politics. Oslo Cancer Cluster has participated several years to meet key players and accelerate the development of cancer treatments.

There was a natural pandemic pause in Arendalsuka in 2020 but in 2021 the town was once again the hub of politics and organisations for a week in mid-August, and The Future of Cancer Treatment hosted an open breakfast seminar about health data – from politics to clinics.

 

About Cluster Collaborations

In an article series called Cluster Collaborations, we want to highlight the fruitful collaborations in the cluster, underlining the very essence of what Oslo Cancer Cluster is all about, from cancer research to cure.

 

Dr. Bjørn Atle Bjørnbeth is CEO Oslo University Hospital (OUH).

Bjørn Atle Bjørnbeth joins the board

Man with glasses looking into camera, outdoorsOUS

Dr. Bjørn Atle Bjørnbeth was welcomed into the board of Oslo Cancer Cluster during the annual general meeting on Thursday 26 August.

The Board of Oslo Cancer Cluster is made up of nine highly skilled and experienced member representatives who reflect the oncology value chain from basic research to globally marketed products.

Dedicated to good health services

Dr. Bjørn Atle Bjørnbeth (59) is CEO Oslo University Hospital (OUH). He is a trained gastro surgeon and was formerly head of the gastro and pediatric surgery department at OUH. As a hospital leader, he is concerned with change management, the work environment, and professional development.

Bjørnbeth is dedicated to good health services for the patients at OUH and to manage the resources in the best possible way. His emphasis is on collaborations with the city of Oslo and the University of Oslo, and other important partners, to develop the research and the extensive activity in education and training which the hospital is in charge of.

An overview of all the board members and their background is found on this page: The board of Oslo Cancer Cluster.