Dialogmøte om Sentre for klinisk helseforskning


Event Details


Forskningsrådet inviterer forskningsinstitusjoner, helseforetak, næringsliv og andre relevante aktører til dialogmøte for å få innspill til hvordan en ordning for sentre for klinisk helseforskning bør utformes.

Kvalitet og konsentrasjon er sentrale politiske mål for forskning. I Forskningsrådet er dette blant annet synliggjort gjennom ordningene for Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

I HelseOmsorg21 (HO21) strategien blir det foreslått å etablere en ordning for Sentre for klinisk helseforskning (SKH) tilsvarende den allerede etablerte ordningen med Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Forskningsrådet er bedt om å utrede en modell for en slik ordning.

HO21 foreslår at sentrene skal gis langsiktige bevilgninger (tentativt 10-15 mill. kroner pr år i 5 + 3 år) til forskning av svært høy kvalitet, som skal løse identifiserte grunnleggende problemer knyttet til klinisk behandling i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, helseforetak og næringsliv, og på tvers av fagområder og disipliner. Internasjonalt samarbeid blir løftet som en sentral forutsetning. Tematisk frihet, faglig bredde og helserelevans blir foreslått som grunnlag for en robust konkurransearena med finansiering av sentre som oppfyller solide kvalitetskrav. Helseforskningssentrene skal gjennomføre forskning av høy kvalitet og relevans for spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten.

Påmelding og mer informasjon se her