Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, kommenterer utvalgte temaer i statsbudsjettet 2023.

Statsbudsjettet 2023

Oslo Cancer Cluster

Her er de viktigste postene for Oslo Cancer Clusters medlemmer i statsbudsjett for 2023.

Forskning og utvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 43,6 milliarder kroner til forskning og utvikling (FoU). Det tilsvarer en realnedgang på 1,1 prosent. Totalt 78,1 millioner kroner skal gå til arbeidet med å gjøre helsedata enklere og mer tilgjengelig for forskning. Formålet er å sikre mer og bedre helseforskning, som skal bidra til bedre helsetjenester, mer innovasjon og bedre utnyttelse av de norske registrene vi i dag har.

– Norge er, med personnummer, registre og et nasjonalt helsevesen, ett av få land i verden som har muligheten til å redusere tiden for klinisk utvikling signifikant, og gi bedre pasientbehandling. Med et begrenset budsjett i forhold til våre naboland, og kutt i Folkehelseinstituttet, vil økt samarbeid med private aktører bli stadig viktigere på dette feltet, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

Samunnsoppdrag og forskning

Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 milliarder kroner til deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og til de forpliktelsene som henger igjen fra forrige rammeprogram, Horisont 2020.

Oslo Cancer Cluster mener at regjeringen bør se disse bevilgningene i sammenheng med en videre satsing på samfunnsoppdrag, missions, slik at den norske innsatsen bedre skal stemme overens med det vi kan hente tilbake fra EU. EU-kommisjonen har som kjent identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030.

Kreft er en av de fem utfordringene.

– Kreft er en av de virkelig vanskelige utfordringene i EU, der de største firmaene og de beste statlige instituttene ikke klarer å finne løsningen på egen hånd. EU putter 4 milliarder Euro inn i EU’s Beating Cancer Plan. De store europeiske landene posisjonerer seg ved å styrke organisasjoner og starte spissede initiativer, for å sikre relevans, sier Ketil Widerberg.

6. oktober, samme dag som regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett, la de også ut den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032.

Planen tar opp samfunnsoppdrag som metode, og lanserer en nasjonal satsing på to samfunnsoppdrag: bærekraftig fôr, og å inkludere flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

– Det er bra at regjeringen støtter EUs samfunnsoppdrag i den nye langtidsplanen. Vi håper at de legger innsats på koordinering, mobilisering og oppbygging av sterke forsknings-, utviklings- og innovasjonsmiljøer, sier Widerberg.

Viktige kreftscreeninger

28,5 millioner kroner skal gå til å få hjemmetest som en del av livmorhalsprogrammet. Regjeringen foreslår også å bruke 10 millioner kroner for å gjøre leseprosessene i screeningprogrammene i mammografiprogrammet mer effektive ved å bruke kunstig intelligens. Til det nye, nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft, foreslås en samlet bevilgning på 203 millioner kroner i 2023. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.

Oslo Cancer Cluster understreker at det er viktig å prioritere screening og hjemmetester, fordi dette er virkemidler som fungerer for å oppdage kreft i tidlige stadier, og forhindre alvorlige sykdomsforløp og død.

– Ny teknologi, som kunstig intelligens, vil på flere områder effektivisere screening, samt gi muligheter for utvikling av ny teknologi og innovasjon. Her vil samarbeid med internasjonale miljøer bli sentralt, sier Widerberg.

Mer til metodevurdering

Systemet for Nye metoder vurderer nye behandlingsmetoder for innføring i spesialisthelsetjenesten. Regjeringen skriver i sitt forslag til statsbudsjett at de vil sørge for at systemet for Nye metoder videreutvikles i takt med den medisinskteknologiske utviklingen, og foreslår derfor 28 millioner kroner til “styrking av metodevurderingskapasitet og veiledning i Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket i 2023”.

Statens legemiddelverk får også 8 millioner kroner i økt bevilging til å styrke regulatorisk og vitenskapelig veiledning og saksbehandling ved kliniske studier.

De regionale helseforetakene får 104,7 millioner kroner i tilskudd til tiltak innenfor persontilpasset medisin. Tilskuddet skal benyttes til å finansiere sekvenseringsutstyr i helseforetakene, det nasjonale kompetansenettverket for persontilpasset medisin, infrastruktur for presisjonsdiagnostikk og etablering av nasjonalt genomsenter.

Styrker eiendom i Siva

Eiendomsvirksomheten i det statlige foretaket Siva foreslås styrket med 100 millioner kroner i 2023. 35 millioner blir tilført som risikokapital, mens de resterende 65 millionene blir tilført som egenkapital.

– Dette er viktig for kreftinnovasjon, fordi eiendomsvirksomheten til Siva har vært, og er, sentral for utviklingen av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og innovasjonsmiljøet ved Radiumhospitalet, sier Widerberg.

Siva er en av eierne i Oslo Cancer Cluster innovasjonspark og inkubator. Innovasjonsparken planlegger å utvide, etter ønske fra forskningsmiljøer og industri. En utvidelse av parken vil innebære flere laboratorier, og mer nødvendig plass til bedrifter innen helsenæringen.

Grønn helsenæring

Regjeringen vil ha mer grønn nærings- og eksportomstilling, og foreslår derfor å omprioritere deler av midlene i det næringsrettede virkemiddelapparatet. Foreslåtte tiltak er blant annet ny utlysning under Grønn plattform med en ramme på 600 millioner kroner, å øke rammen for Innovasjon Norges Grønne vekstlån, å tilførse kapital til Siva, og å styrke Innovasjon Norges arbeid med strategiske eksportfremmesatsinger.

– Det er viktig for oss å understreke at helsenæringen er en grønn næring, der eksport trenger en strategisk satsing. Helsenæringen hører naturlig hjemme i en norsk satsing på grønn eksport, sier Widerberg.

 

Mer om statsbudsjettet

 

Se våre innspill i høringene