Dr Deborah Owen, Partner, Dehns, is looking forward to help Norwegian companies in the cancer field. Photo: Dehns

Dehns acquires Norwegian office

Dr Deborah Owen, Partner, Dehns. Photo: Dehns

Our member Dehns announced this week that the company will set up a local office in Oslo.

The law firm Dehns has acquired the Norwegian Intellectual Property consultancy firm Leogriff. This means Dehns will now have an active Norwegian presence with a local office in Oslo.

Dehns is a law firm specialized in patents and trademarks. Dehns’ attorneys have insight in many different technologies in the engineering, chemistry and biotechnology sectors.

With this acquisition, Dehns gains the highly-experienced Leogriff team with all their additional competencies, skills and expertise in Intellectual Property. Leogriff’s clients include companies, investors, research institutes and universities.

What does this mean for Norwegian companies in cancer innovation and life science?

“Companies in the cancer field and life science sector face many challenges and need an excellent network of advisors to navigate these successfully.”
Dr Deborah Owen, Partner, Dehns.

“Intellectual Property (IP) issues are key to such companies at all stages, and we are delighted that the opening of the Dehns’ Norwegian office provides an expansion of the Dehns’ team to provide even greater experience and expertise in areas relating to IP management and strategy consultancy, which will be of real benefit to Norwegian companies of all sizes in these sectors,” continued Owen.

Dehns was founded in 1920 and is one of Europe’s leading firms of patent and trademark attorneys. The company has more than 230 staff across 8 offices: London, Munich, Oxford, Brighton, Manchester, Bristol, Sandwich and, now, Oslo.

Dr Adrian Samuels, Partner, Dehns. Photo: Dehns

Dr Adrian Samuels, Partner, Dehns. Photo: Dehns

“We are delighted that, having been working closely with Norwegian innovators and industry leaders for over half a century, Dehns’ ongoing success will be supported by this direct investment in Norway.”
Adrian Samuels, Partner, Dehns.

For more information, please read Dehns’ press release or visit Dehns official website.

Ønsker virtuelle studier til Norge

This article was originally published on our member Inven2’s website and written by Elisabeth Kirkeng Andersen in Norwegian. Oslo Cancer Cluster supports this member’s initiative of introducing virtual clinical studies to Norway.

Inven2 håper at vi snart kan starte såkalte virtuelle kliniske studier på oppdrag fra industri i Norge. Virtuelle kliniske studier innebærer utstrakt bruk av digitale verktøy for å samle inn dataene som er nødvendig for at et legemiddel kan godkjennes. Oslo universitetssykehus og legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb (BMS) er veldig positive.

–Vi har alle forutsetninger for å lykkes med virtuelle studier og det kan være et stort fortrinn for å tiltrekke flere kliniske studier til Norge, sier Siri Kolle. Hun er ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Virtuelle studier kalles også «Decentralised Clinical Trials», og går blant annet ut på å ta i bruk digitale verktøy og avstandsoppfølging av studiedeltakere.

Det svenske Läkemedelsverket er i gang med en kartlegging i Sverige for å finne ut hva som kreves for å  gjennomføre virtuelle kliniske studier på en sikker og effektiv måte, og hva som allerede er på plass.

Jenny Söderberg er prosjektleder for dette og påpeker i en pressemelding at nær 70% av potensielle deltagere til kliniske studier er utelukket på grunn av geografiske hensyn.

–Jeg vil tro det samme gjelder for Norge. Dette viser hvilket enormt potensiale for bedre pasientbehandling som ligger i virtuelle studier. Ikke minst kan virtuelle studier bety bedre, bredere og raskere rekruttering til en studie, noe som er det viktigste får både firmaene og pasientene, sier Kolle.

Siri Kolle, ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Legemiddelindustrien på ballen

Kolle synes det svenske pilotprosjektet er spennende, og følger spent med på det og andre initiativ rundt virtuelle studier. Hun og kollegaene i Inven2 har allerede gjennomført en forundersøkelse ved Oslo universitetssykehus, basert på at de i starten av 2020 fikk flere henvendelser fra legemiddelfirmaer om hva som er mulig å gjøre innen virtuelle studier i Norge i dag.

–Både videoløsninger for pasientkonsultasjon og elektronisk samtykke kan enkelt tas i bruk allerede. I tillegg har vi sendt flere store legemiddelfirmaer kravspesifikasjonene som Oslo universitetssykehus har, på bruk av informasjonssystemer, så de er informert om retningslinjene sykehuset har på dette, sier Kolle.

Det setter Susanne Hedenstedt stor pris på. Susanne er senior prosjektleder for kliniske studier i Norden i biopharma selskapet BMS, hvor hun også er med i en intern, global, arbeidsgruppe innen virtuelle kliniske studier.

–Virtuelle studier bobler i verden. Det er mange legemiddelfirmaer som ser på muligheten for å gjennomføre hele eller deler av studiene sine digitalt. BMS planlegger å starte opp en virtuell oppfølgingsstudie innen kreft i løpet av 2020, og vi håper å få med et norsk sykehus i den studien, sier Hedenstedt.

Hedenstedt er tydelig på at BMS ønsker å gå i gang med virtuelle kliniske studier, og tror dette kan være en «gamechanger» for pasientene og for utvikling av nye behandlinger, i alle fall innen noen sykdommer.

– Pasientrekruttering er en av de største utfordringene i kliniske studier. Det tar lang tid og forsinker hele prosessen med eventuelt å få godkjent en ny behandling. I tillegg skjer det ofte at en del av pasientene ikke fullfører hele studieperioden. Det kan være på grunn av sykdommen eller andre faktorer, som reisevei. Det er tøft for svært syke pasienter å reise tur-retur til et sykehus hvor studiene gjennomføres. Gjennom virtuelle studier kan vi involvere pasienten på en mer hensiktsmessig måte i deres eget hjem, sier Hedenstedt.

Koronapandemien har satt fortgang i arbeidet med virtuelle studier i BMS. Den globale unntaktstilstanden har ført til at BMS, som ett av mange legemiddelfirmaer, har satt en midlertidig pause for oppstart av nye studier og rekruttering av pasienter til kliniske studier.

– Vi har tatt disse proaktive grepene for å beskytte og ta vare på sikkerheten til både studiedeltakere, våre ansatte og de ansatte på sykehusene som jobber med kliniske studier, sier Hedenstedt.

Hun påpeker at pausen også er satt for å sikre at studiene gjennomføres i tråd med regulatoriske retningslinjer og at dataene holder høy vitenskapelig kvalitet.

–Koronapandemien kommer til å føre til en eksplosjon av virtuelle studier. Det er veldig positivt at Inven2 ønsker å bidra til å innføre dette i Norge, sier Hedenstedt.

Oslo universitetssykehus er positivt innstilt

Så hva er egentlig den største forskjellen på en vanlig klinisk studie og en virtuell, desentralisert klinisk studie?

Begrepet desentralisert er beskrivende, fordi hovedforskjellen er at studieoppfølgingen flyttes så mye som mulig fra et sykehus hjem til den enkelte pasienten. Han eller hun bruker sitt lokale legekontor for blodprøver, og ulike digitale løsninger for å rapportere inn data i studien. Mer avanserte undersøkelser som MR, PET-skan og røntgen må fremdeles gjennomføres på sykehus.

I Norge har begrepet telemedisin gjerne blitt brukt om denne typen oppfølging av pasienter

Telemedisin er et område Norge er langt framme på internasjonalt, på grunn av vår spredte befolkning som i store deler av landet bor langt unna sykehus eller fastlegekontor.

–Det norske helsevesen sin lange erfaring med telemedisin innebærer at vi har alle forutsetninger for å være et foregangsland innen virtuelle studier, sier Kolle.

Noen flere elementer må på plass for å gå fra telemedisin til virtuell gjennomføring av kliniske studier.

–Elektronisk samtykke fra pasientene til å delta i en studie er et element, videokonsultasjoner med lege eller studiepersonell er et annet, og i tillegg kommer utstrakt innsamling av pasientrapporterte data. I dette ligger det at pasienten selv rapporterer om egen fysisk og psykisk helse basert på egen erfaring og helsedata hentet fra ulike former for «wearables», det vil si en pulsklokke eller lignende som måler blodtrykk og andre vitale funksjoner, sier Kolle.

Alle disse tre elementene er i bruk i helsevesenet i dag, sier Peder Utne. Utne leder avdeling for administrativ forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus.

–Digitale verktøy brukes i stor grad i forskerinitierte studier, og det er ingenting i veien for å ta det i bruk i industrisponsede studier. Det som må være på plass er selvfølgelige datasikkerhet, det vil si at de digitale løsningene er trygge i bruk for deltagerne og i tråd med internasjonale retningslinjer for personvern, sier Utne.

Et eksempel på en pågående, virtuell studie i Norge, er koronastudien der Oslo universitetssykehus kartlegger risiko for å bli smittet av koronaviruset. Her bruker de både elektronisk samtykke og spørreskjema for å innhente egenrapporterte data. Så langt har studien over 100.000 deltagere.

–Vi er veldig positive til virtuelle kliniske studier. På et generelt grunnlag mener jeg det meste er på plass for å gjennomføre dette. Det vil være noen utfordringer som er avhengig av den enkelte studiens design. Dette kan gjelde de spesifikke systemene som skal tas i bruk for å hente inn data, samt utfordringer knyttet til personvern og datasikkerhet, samt hvordan endringer i en virtuell studie skal rapporteres til Regional Etisk Komite´(REK), som er ansvarlig for å godkjenne studien, sier Utne.

Han mener at koronapandemien kan være enkelthendelsen som sparker i gang et stort digitalt løft innen helsektoren som en helhet.

–Det er nok på mange måter sånn at legemiddelindustrien har vært for tradisjonell når det gjelder gjennomføringen av kliniske studier, så det blir spennende å se hva som kommer nå, sier Utne.

Les en god beskrivelse av forskjellene på en vanlig kliniske studie og en virtuell kliniske studie i denne forskningsartikkelen «Virtual clinical trials: Perspectives in Dermatology».

Korona med digitalt dytt

Koronapandemien har ført til at videkonsultasjoner har blitt tatt i bruk som aldri før ved norske sykehus. Det fortalte flere av landets fremste kreftleger på et webinar Dagens Medisin arrangerte i mars, om hvordan koronapandemien har påvirket kreftbehandlingen i Norge.

–Pandemien har tvunget oss alle til å tenke nytt og ta i bruk digitale verktøy på en annen måte en før. Se på skolesektoren hvordan lærerne fra én dag til en annen måtte ta i bruk videoverktøy for å undervise. Det samme har skjedd med de ansatte i helsesektoren, som fra en dag til en annen måtte forholde seg til pasienter som ikke ønsket å møte opp på sykehuset i frykt for å bli smittet der eller på reisen, eller pasienter som ikke burde utsette seg for risikoen. I noen tilfeller er videokonsultasjon med pasienter enklere og mer effektivt, for både pasient og behandler, sier Kolle.

Hun mener Norge bør utnytte det digitale momentumet koronapandemien har medført, til å endre praksis innen kliniske studier og utføre så mye som mulig digitalt framover.

–Koronapandemien påvirket fra midten av mars av gjennomføringen av pågående studier og særlig oppstart av nye kliniske studier i Norge, siden de store sykehusene alle var i gul beredskap. I en slik global krisesituasjon er digitale verktøy gull verdt for å gjennomføre kliniske studier som normalt på tross av unntakstilstanden, det er det beste for pasientene, sier Kolle.

Nå melder sykehusene i Norge at de er i gang igjen med både pågående studier og oppstarten av nye. Det er ikke tilfellet i verden generelt, særlig land som har blitt sterkt rammet av koronapandemien som Italia, Spania, Storbritannia og USA, melder om store forsinkelser.

–Oppsiden med å ta i bruk virtuelle studier er så mange, så dette må vi få til. I tillegg må vi ta inn over oss at ønsker vi flere kliniske studier til Norge i fremtiden, er vi helt avhengige av å være med på utviklingen og ta i bruk nye verktøy, sier Kolle.

Hun har på vegne av Inven2 spilt inn nødvendigheten av å satse på virtuelle kliniske studier til den nye handlingsplanen for kliniske studier som Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med nå.

New member: Ledidi

Image of Oslo Cancer Cluster Innovation Park

In this article series, we will introduce the new members that have joined our oncology ecosystem in the last six months. Follow us for a new article next week!

One of the latest additions to our cluster organisation is Ledidi, a Norwegian technology start-up that wants to revolutionize how data is processed in clinical research.

Ledidi was founded in 2016 by three software engineers and two academic clinicians in cancer research. The company has since then developed a software solution that will help hospital personnel and medical researchers to sort, organise and analyse real-time data.

We talked to Jakob Markussen, VP Business Development and Sales at Ledidi, to learn more about how they are changing the field of cancer and why they wanted to belong to Oslo Cancer Cluster.

Could you briefly describe Ledidi and the role it is taking in cancer?

“Ledidi AS has developed and is marketing Prjcts, which is an end-to-end software solution designed for clinical research. Ledidi was founded in 2016 by three software engineers and two academic clinicians with long track-record within cancer research, cellular immunology and cancer surgery. Prjcts is a cloud-based solution that integrates data registry with statistical analyses and table and graph production in one package with a user-friendly interface. Pjrcts is an ideal cloud solution for all kinds of collaborative research projects from small internal quality registries to multicenter international studies. By integrating the complete workflow, Prjcts provide a platform that enables all project members to take part in the data analysis and presentation, and not only data acquisition,” said Markussen.

Why did Ledidi join Oslo Cancer Cluster?

“Oslo Cancer Cluster represents a unique partner for an exchange of expertise, partnership and networking. The spectrum of companies, institutions and organizations that Oslo Cancer Cluster brings together gives Ledidi a valuable opportunity to contribute to cancer research and stimulate research collaborations,” said Markussen.

 

Sign up to our monthly newsletter

Reports from the third quarter from our members have been published. Photo: Unsplash

What’s new in Q3?

Two persons working in front a two laptops.

Positive results from clinical trials, revenue growth and new clinical collaborations … Read some of the third quarter developments from our members below.

BerGenBio logo

BerGenBio

 • BerGenBio showed results from their clinical trial for patients with non-small cell lung cancer, who have previously been treated with chemotherapy. The results showed they met primary and secondary endpoints.
 • The company presented interim safety data from a Phase Ib/II trial. They are testing their drug bemcentinib in combination with pembrolizumab on melanoma patients. The data shows the combination is well tolerated by patients.
 • The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted bemcentinib Fast Track Designation. This means they will do an expedited review of the investigational drug. The designation is for the treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia (AML), who have relapsed.

Read more in the press release from BerGenBio

Nordic Nanovector logo

Nordic Nanovector

 • Nordic Nanovector raised approximately NOK 243 million in private placement of new shares. This will provide further funds to continue the clinical development of their drug Betalutin, manufacturing and other commercial activities.
 • The company presented new results from a clinical trial, testing their drug Betalutin on patients with non-Hodgkins lymphoma (a type of blood cancer). The median duration of response was 13.6 months for all responders and 32.0 months for complete responders.
 • The company reported 3 out of 3 patient responses in the first patient cohort in one of their clinical trials. The patients were given Betalutin in combination with rituximab to treat 3rd-line relapsed or refractory follicular lymphoma (also a type of blood cancer).

Read more in the press release from Nordic Nanovector

Photocure logo

Photocure

 • Photocure reported a revenue growth of 42% in local currency for the US market.
 • The revenues in the Nordics declined 7% to NOK 9.9 million (NOK 10.6 million) in the third quarter.
 • The company entered into a licensing agreement with Asieris Meditech Co. to commercialize the product Cevira to the global market. Cevira is a non-invasive photodynamic therapy for HPV-related (cervical) diseases.

Read more in the press release from Photocure

 

Targovax logo

Targovax

 • Targovax presented new data from the first part of the clinical trial of their oncolytic virus. The trial has shown clinical responses in three out of nine patients. This treatment targets patients with refractory advanced melanoma (skin cancer).
 • The company announced an expansion of the clinical trial of the oncolytic virus ONCOS-102 in combination with the checkpoint inhibitor Imfinzi. This trial is open for patients with advanced peritoneal malignancies (a rare cancer that develops in the tissue that lines the abdomen).
 • The company publicised that Oslo University Hospital will become a site for the clinical trial of their oncolytic virus ONCOS-102.

Read more in the press release from Targovax

 

Ultimovacs logo

Ultimovacs

 • Ultimovacs presented long-term results from the clinical study of their therapeutic cancer vaccine UV1. The patients have non-small cell lung cancer and the trial has shown a 4-year overall survival rate of 39% (7 of 18 patients are still alive).
 • New data from their prostate cancer trial showed a 5-year overall survival rate of 50% (11 of 22 patients are still alive).
 • A phase II clinical trial for patients with malignant melanoma (skin cancer) is projected to start in the first quarter of 2020.

Read more in the press release from Ultimovacs

 

More third quarter reports from our other members are or will be made available on their respective websites.