Ketil Widerberg, general manager of Oslo Cancer Cluster, leading a debate on health data during EHiN 2019. Photo: Ard Jongsma / Still Words Photography

The IT-revolution in oncology

This article was first published in Teknisk Ukeblad in Norwegian on 23 June 2020. Scroll down for a version in Norwegian.

EHiN, E-Health in Norway, is Norway’s largest conference on the digitalization of the health sector. Save the date 10-11 November 2020!

“At EHiN you will meet the key players of the health sector, politicians and decision-makers,” said Ketil Widerberg, general manager of Oslo Cancer Cluster.

EHiN has proven to be an important arena to gather the industry, the public sector and the research environment around the digitalization of the health sector.

“During two days, we will learn from one another and share knowledge about technological solutions to benefit the health service and individual patients. This creates a basis for further collaboration,” Widerberg said.

Oslo Cancer Cluster is a non-profit member organization that connects public and private key players in cancer research and a Norwegian Centre of Expertise since 2009. Oslo Cancer Cluster is a collaboration partner in EHiN.

Artificial intelligence changes cancer treatments

Digitalisation is a central area in cancer research and the advent of precision medicine demands that different academic disciplines work closely together. Using artificial intelligence will be important to develop new treatments.

“Artificial intelligence will change how we treat cancer. It is about understanding cancer. The same way that a microscope can show us what cells look like, AI can help us to discover patterns we never would have seen otherwise.

“This makes it possible to give patients personalized treatments because we can identify how the patient will react to the treatment. Eventually, modern machine learning systems will make the treatments even better.

“The goal is to give the right treatment to the right patient at the right time,” Widerberg explained.

The IT-revolution in the oncology field is also of great interest to the tech industry. It is about handling enormous amounts of health data through storage, analysis, machine learning, pattern detection and secure connections between different data sources.

“Personalized medicine, genetics and the use of health data is quickly developing into one of the most important areas in digital health.”
Ketil Widerberg, general manager of Oslo Cancer Cluster.

“EHiN wishes in collaboration with Oslo Cancer Cluster to build Norway as an important international hub in the area of e-health,” Widerberg said.

The programme for EHiN 2020 is currently under development. Information about the venue and ticket sales will be announced at a later date. Please visit the official EHiN website for updates on how corona affects EHiN 2020.

 


IT-REVOLUSJON PÅ ONKOLOGIFELTET

EHiN, EHelse i Norge, er Norges største konferanse om digitalisering i helsesektoren. – Merk deg datoene 10. og 11. november allerede nå.

På EHiN møter du de fremste aktørene i helsesektoren, politikere og beslutningstakere, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.
EHiN har vist seg å være en viktig arena for å samle næringsliv, offentlig sektor og forskning rundt digitalisering av helsesektoren.

– I to dager i  skal vi lære av hverandre og dele kunnskap om teknologiløsninger til det beste for helsevesen og enkeltpasienter. Det skaper grobunn for videre samarbeid, poengterer Widerberg.

Han forteller at Oslo Cancer Cluster (OCC) er en non-profit medlemsorganisasjon som samler offentlige og private aktører innen kreftforskning, og et Norwegian Centre of Expertise. OCC er samarbeidspartner i EHiN.

Presisjonsmedisin

Presisjonsmedisin krever ifølge Widerberg at forskjellige fag-grener jobber tett sammen, og digitalisering er et sentralt område innenfor kreft. Han trekker frem betydningen av kunstig intelligens (AI).

– AI vil endre kreftbehandlingen. Det handler om å forstå kreften. På samme måte som mikroskopet tar oss helt ned på cellenivå, vil AI hjelpe oss til å se et mønster vi aldri ellers ville oppdaget. Dette gjør det mulig å gi pasienter individbasert behandling – nettopp fordi vi kan se et mønster på hvordan pasienten reagerer på behandlingen. Etter hvert vil moderne selvlærende datasystemer gjøre behandlingsmetodene bedre.
Målet er å gi den rette behandlingen til den rette pasienten til rett tid, forklarer Widerberg.

IT-revolusjonen på onkologifeltet har også stor interesse for IT-bransjen. Det handler blant annet om å håndtere enorme mengder helsedata gjennom lagring, analyse, maskinlæring, mønstergjenkjenning og sikker kobling av forskjellige datakilder.

– Persontilpasset medisin, genetikk og bruk av helsedata utvikler seg snart til et av de viktigste områdene innen digital helse, sier Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster.

– EHiN ønsker i samarbeid med OCC å bygge Norge som en viktig internasjonal hub på området e-helse, avslutter Widerberg.

Følg med på ehin.no hvordan koronaviruset påvirker EHiN 2020.