Hva er viktigst, hytta eller helsen?

Ketil Widerberg, daglig leder, OCC

This opinion piece was originally published in Aftenposten on 25 June 2020. Scroll down for a version in English.

Deaktiver Smittestopp-appen med en gang – med god samvittighet, skriver Joacim Lund. Han bør heller ha dårlig samvittighet.

Smittestopp-appen samler inn bevegelsesmønstre for å spore spredningen av covid-19. Personvern står høyt, og derfor bør vi ta det alvorlig når Datatilsynet protesterer mot appens datalagring og datahåndtering. Ved stans av datainnsamling brukte kun 11 prosent av Norges befolkning den. Det er langt under de nødvendige 50 prosent for å få en reell sykdomsoversikt.

Dette står i kontrast til det at store deler av oss bruker Google Maps, som også samler inn lokasjonsdata, så vi finner køfri vei til hytta.

Hva er viktigst, hytta eller helsen? Kan vi kombinere godt personvern og tillit til myndighetene for å se effekten av og begrense tiltakene mot covid-19? Folkehelseinstituttet og Simula gjorde en fantastisk jobb med Smittestopp. Appen bør utvikles med bedre sikkerhet og anonymisering, men det å ønske Smittestopp død er feil. Å samle inn og dele data for vår felles helse er viktig, i umiddelbare kriser som covid-19 og mot samfunnsutfordringer som kreft.

Smittestopp er død. Lenge leve Smittestopp.


What is more important: your holiday cabin or your health?

Deactivate the app Smittestopp at once – with good conscience, Joacim Lund writes in Aftenposten. This should rather give him a bad conscience.

The app Smittestopp collects people’s movement patterns to track the spread of covid-19. Privacy is important, and that is why we should take it seriously when The Norwegian Data Protection Authority (DPA) protests against the app’s storage and handling of data. Only 11 percent of Norway’s population used the app, when the data collection was stopped. That is far from the necessary 50 percent to get a real overview of the spread of the disease.

This is in contrast to the fact that many of us use Google Maps, which is also collecting location data, so that we can find the quickest way to our holiday cabins.

What is more important, the holiday cabin or our health? Can we combine good privacy and trust in government to see the effect of and limit the measures against covid-19? The Norwegian Institute of Public Health and Simula did a fantastic job with Smittestopp. The app should be developed with better security and anonymization, but to wish Smittestopp dead is wrong. To gather and share data for our common health is important, in immediate crises like covid-19 and against societal challenges like cancer.

Smittestopp is dead. Long live Smittestopp.