Beslutningsforum sa nei til brystkreftmedisin fra Roche – for andre gang

Kadcyla (trastuzumab emtansin), til behandling av en undergruppe brystkreftpasienter, ble i dag ikke godkjent av Beslutningsforum for behandling av norske pasienter.

-Vi er svært overrasket og skuffet over dagens beslutning om at norske pasienter ikke får tilgang til den nyeste brystkreftmedisinen som allerede er i bruk i de fleste vesteuropeiske land. Roche harstrukket seg langt, både økonomisk og i variasjon av betalingsløsninger i de til sammen seks pristilbudene, for å imøtekomme beslutningstagernes ønsker. Vi opplever at våre laveste pristilbud ikke blir akseptert fordi myndighetene sier nei til å ta i bruk moderne prisløsninger. Norske pasienter går  dermed glipp av muligheten til livsforlengende og mer skånsom behandling, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge.

Roche har siden februar 2014 presentert flere forskjellige rabattløsninger til myndighetene. Noen av tilbudene innebærer et lavere kostnadsnivå, men har blitt avvist fordi de fordrer moderne prisløsninger. Slike betalingsløsninger krever noe innsats fra myndighetene ved å ta i bruk eksisterende systemer ved sykehusene. Slike løsninger er allerede tatt i bruk i flere andre land i Europa.

– Vi forstår at myndighetene står overfor vanskelige prioriteringer. Samtidig bør alvorlig syke pasienter og deres leger ha mulighet til å velge de beste behandlinger som fins i dag. Kadcyla vil være aktuell for omtrent 100 pasienter årlig, og vil dermed medføre en begrenset utgift for sykehusene, sier administrerende direktør Elizabeth Jeffords i Roche Norge.

Kadcyla har helt siden september 2014 vært anbefalt i Norsk Bryst Cancer Gruppes medisinske retningslinjer for behandling av de aktuelle brystkreftpasientene. Behandlingen ble godkjent for salg i Norge av regulatoriske myndigheter i november 2013.

– Vi ønsker å samarbeide tettere med myndighetene for å finne rabattløsninger som er bærekraftig både for myndighetene og industrien slik at også norske pasienter skal få tilgang til våre medisiner. Vi håper dette bidrar til videre diskusjon for Kadcyla og andre nye medisiner, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norge.

 

Norge i selsomt selskap

Kadcyla er i bruk i det offentlige helsevesenet i Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Tsjekkia, Bulgaria og Hellas. Land som har tatt Kadcyla i bruk basert på Roche-avtaler for enkelte sykehus og forsikringsselskaper er Portugal, Slovakia, Kroatia og Ungarn.

Land som ikke har tatt i bruk Kadcyla er Norge, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Romania.

Kadcyla benyttes til behandling av HER2-positive  brystkreftpasienter etter progresjon. En positiv beslutning ville gitt om lag 100 norske brystkreftpasienter et behandlingstilbud som kan forlenge overlevelsen med 5,8 måneder (median), sammenlignet med kombinasjonen lapatinib og kapecitabin. Brystkreft med spredning er en dødelig sykdom. Pasientene taper mange leveår og har lavere livskvalitet på grunn av sykdommen. Kadcyla er et innovativt  biologisk legemiddel som hovedsaklig angriper kreftcellene i stedet for kroppens friske celler. Dette medfører mindre bivirkninger slik at pasientene kan oppleve god livskvalitet under behandlingen med Kadcyla.

Roche’ medisinske bidrag har endret behandlingen og utsiktene for HER2-positive brystkreftpasienter i betydelig grad. Før Roche’ banebrytende medisiner Herceptin, Perjeta og Kadcyla, overlevde pasienter i gjennomsnitt i 20,3 måneder. Etter Herceptin og Perjeta er overlevelsen for denne aktuelle pasientgruppen nesten tredoblet, til 56,5 måneder. Kadcyla kan ytteligere forlenge overlevelsen for denne hardt rammede pasientgruppen.

 

Fakta:

Om Kadcyla
Kadcyla er det første innovative legemidlet til behandling av brystkreftpasienter hvor cellegiften er koblet til et antistoff. Dette gjør at cellegiften kun påvirker de HER2-positive kreftcellene.

Kadcyla, som monoterapi, er indisert til behandling av HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft som tidligere har fått behandling med trastuzumab og et taxan, alene eller i kombinasjon. Pasienter bør enten ha: mottatt tidligere behandling for lokalavansert eller metastatisk sykdom, eller utviklet tilbakefall av sykdommen under eller innen seks måneder etter forebyggende behandling.

Kadcyla gis intravenøst hver 3. uke og pasientene bør behandles inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.

Ved å benytte Kadcyla kan totaloverlevelsen økes samtidig som pasienten opplever en bedret og annerledes

bivirkningsprofil enn ved behandling med ulike typer cellegift. Totaloverlevelsen økte med nesten et halvt år i EMILIA-studien, fra 25,1 til 30,9 måneder sammenlignet med kontrollarmen (lapatinib og kapecitabin). I samme studie ble det også vist at pasienter som fikk Kadcyla opplever å ha en bedret helserelatert livskvalitet sammenlignet med kontrollarmen. Totaloverlevelse er også vist i TH3RESA-studien,  med en økning på nesten 7 måneder  (15,8 måneder til 22,7 måneder) sammenlignet med kontrollarmen der legen selv kunne velge type behandling.

Om brystkreft
Brystkreft er kreft i brystkjertelvev, og er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2014 var det 3324 kvinner og 24 menn som fikk diagnosen. Samme år var det 663 kvinner og 6 menn som døde av brystkreft. Andelen kvinner som er i live fem år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig, og er nå i underkant av 90 prosent.

Lokalt avansert brystkreft og metastatisk brystkreft er de mest alvorlige formene for brystkreft. Ved metastatisk brystkreft har kreften spredt seg til andre deler av kroppen, som oftest lunger, lever, hjerne og skjelett. Det finnes ingen kurativ behandling og prognosen er dårlig for disse pasientene.

I Norge er 15 prosent av kvinner med brystkreft HER2-positive. Økt forekomst av HER2-proteinet gir mer celledeling og cellevekst, og ubehandlet er HER2-positive svulster forbundet med en mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse.
Om Roche
Roche er ledende innen forskningsbaserte helsetjenester med fokus både på legemidler og diagnostikk. Roche er verdens største bioteknologiselskap med innovative medisiner innen onkologi, immunologi, infeksjonssykdommer, oftalmologi og nevrologi.  Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk, og er en pionér innen diabetesbehandling. Roche’ strategi for persontilpasset behandling tar sikte på å forske fram og utvikle medisin og diagnostikk som i betydelig grad bedrer folks liv og helse.
Roche ble grunnlagt i 1896, og har kommet med viktige medisinske bidrag i over ett hundre år. I alt 29 medisiner, utviklet av Roche, er inkludert i Verden helseorganisasjons liste over essensielle legemidler, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamedisin og kjemoterapi.

I 2014 hadde Roche-konsernet 88 500 medarbeidere over hele verden, investerte over 60 milliarder norske kroner i forskning og utvikling, og hadde rundt 340 000 pasienter i kliniske studier. Genentech i USA er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetseier i Chugai Pharmaceutical i Japan. For mer informasjon, se ww.roche.com

 

Artikkelen er basert på pressemelding fra Roche. Roche Norge er medlem av Oslo Cancer Cluster.